Παρασκευή, Σεπτέμβριος 22, 2023
Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019 18:17

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» προσκαλεί με ανοικτές διαδικασίες κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εγγράφως προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ειδών

 1. Προμήθεια και εισαγωγή 4.600 ηλεκτρονικών εγγραφών στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Δ.Κ.Ι.Β.Χ «ΚΟΡΑΗΣ».
 2. Η μορφή των εγγραφών που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους βιβλιοθηκονομικούς κανόνες καταλογογράφησης και ταξινόμησης που ακολουθεί η Δ.Κ.Ι.Β.Χ. και να είναι συμβατές με το πρόγραμμα καταλογογράφησης ΑΒΕΚΤ 5.6 ή .
 3. Οι εγγραφές θα έχουν χαρακτηριστικά - αποδεκτά αρχεία δεδομένων σε μορφότυπο mrc (UNIMARC ή MARC21) και δομή εγγραφών ISO2709, με κωδικοποίηση UTF-8
 4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσαρμόσει πλήρως τις εγγραφές στις απαιτήσεις του προγράμματος καταλογογράφησης τηςΒιβλιοθήκης καθιστώντας τις λειτουργικές
 5. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα αναλυτικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-15:00), ή στο τηλέφωνο 22710-44246
 6. Το ποσό της προσφοράς δεν θα ξεπερνά τις 17.000, 00 δεκαεπτά χιλιάδες χωρίς Φ.Π.Α. ή 19.890,00 δέκα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ (19.890,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.
 7. Θα επιλεγεί η οικονομικότερη προσφορά σε συνάρτηση με την ποιότητα και την αξιοπιστία των προσφερομένων προϊόντων
 8. Ο τρόπος επιλογής του προμηθευτή θα αφορά την απευθείας ανάθεση
 9. Χρόνος παραλαβής των ειδών είναι η 30/03/2020 και καμία παράταση δεν θα δοθεί
 10. Το τιμολόγιο θα έχει όλες τις νόμιμες κρατήσεις, και θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται για τις προμήθειες
 11. Οι προσφορές θα πρέπει είτε να κατατεθούν εγγράφως στην έδρα της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου «Κοραής» (Κοραή 2, ΤΚ 82132, Χίος) ή στον ηλεκτρονικό λογαριασμό info@koraeslibrary.gr , έως την Τετάρτη11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00.
 12. Στον φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, θα εμπεριέχονται:
  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών ΙΑ.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (περ. α, παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016).
  2. Φορολογική ενημερότητα (περ. γ, παρ. 2 του άρθρου80 του Ν. 4412/2016).
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (περ. β, παρ. 2 του άρθρου 0 του Ν. 4412/2016)
  4. Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007)
  5. Πιστοποιημένη πρωτότυπη καταλογογράφηση περισσότερων από 200.000 εγγραφές. Η πιστοποίηση προκύπτει από κατάθεση πρακτικού παραλαβής, βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή κατάθεσης της σύμβασης ανάθεσης.
  6. Οικονομική προσφορά σε χωριστό φάκελο.
  7. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ. , ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου)
 13. Η χρηματοδότηση είναι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έργο 2017ΣΕ54400037 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ XIOY(πκ 2014ΣΕ544000013 & 2000ΣΕ04400000).
Read 6303 times